1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ:

Το γραφείο που διοργανώνει τις εκδρομές ενεργεί ως µεσάζων µεταξύ των εκδροµέων και των υπευθύνων για τη µεταφορά (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών εταιριών και εταιριών ενοικίασης πούλµαν), τη διαµονή (ξενοδοχείων τοπικών γραφείων ταξιδίων) και κάθε προσώπου επιφορτισµένου να παρέχει υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της εκδροµής. Έτσι είναι αυτονόητο ότι το ταξιδιωτικό γραφείο δεν έχει απολύτως καµμία ευθύνη για τραυµατισµούς, απώλειες ή κλοπή αποσκευών ή πραγµάτων, αλλαγές δροµολογίων ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση του ταξιδιού, που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επαναστάσεις τοπικές, εξεγέρσεις, διαδηλώσεις, απεργίες, πόλεµο ή οποιεσδήποτε άλλες έκτακτες καταστάσεις ανωτέρας βίας. Παρόλα αυτά εξυπακούεται ότι το γραφείο θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα προκειμένου να αντιµετωπισθούν παρόµοιες περιπτώσεις µε τον καλύτερο τρόπο προς όφελος των εκδροµέων και για την οµαλή συνέχιση του ταξιδιού.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ:

Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη τακτοποίηση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήρια – βίζες – έκδοση συναλλάγματος κ.λ.π) για τα οποία το γραφείο εξυπηρετεί τους εκδρομείς σε καμιά όµως περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ή υπαίτιο για καθυστέρηση ή αδυναμία εξασφαλίσεως τους για οποιοδήποτε λόγο. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την προσκόμιση και διαφύλαξη των πιστοποιητικών εµβολιασµού, αδειών, αποδηµίας, καθώς και των απαραίτητων ασφαλιστικών εγγράφων για νοσηλεία από ατύχηµα ή ασθένεια στο εξωτερικό που εκδίδονται από τους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας. Πρέπει να είναι συνεπείς στις διάφορες εκδηλώσεις του προγράµµατος γιατί οπωσδήποτε δε δικαιούνται αποζημίωση για απολεσθείσες από δική τους υπαιτιότητα υπηρεσίες ή εκδηλώσεις. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σωστή δήλωση εξαγωγής συναλλάγματος, για τη δήλωση γουναρικών, τιμαλφών κ.λ.π. αντικειμένων που υπόκεινται σε φορολογία κατά την επάνοδο στην Ελλάδα. Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση τους στους τόπους αναχωρήσεως. Σε περίπτωση καθυστερήσεως ο αρχηγός δικαιούται να αναχωρήσει χωρίς κανένα δικαίωµα απαιτήσεως λόγω απώλειας µέρους ή του συνόλου του ταξιδιού. Οι εκδροµείς δεν έχουν δικαίωµα επεµβάσεως στο έργο του αρχηγού και αποκλείεται η τροποποίηση ή αλλοίωση του προγράµµατος εκδρομής χωρίς την έγκριση του Γραφείου. Οι εκδρομείς είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ή να την αποστέλλουν στο διοργανωτή ηλεκτρονικά.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόλυτη εφαρμογή του προγράµµατος κάθε εκδρομής. Είναι εν τούτοις ενδεχόμενο να παρουσιασθούν απρόβλεπτες δυσχέρειες που να καταστήσουν επιβεβλημένη την αλλαγή, µέρους ή όλου του δρομολογίου προς της αναχωρήσεως μπορούν οι εκδρομείς να ακυρώσουν την εγγραφή τους και να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν. Εάν η αλλαγή καταστεί λόγω ανωτέρας βίας απαραίτητη κατά τη διάρκεια της εκδρομής οφείλουν οι εκδρομείς να την αποδεχθούν και ενδεχομένως να επιβαρυνθούν µε τις πιθανές πρόσθετες δαπάνες προς αντιμετώπιση της διαμορφωθείσης καταστάσεως. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωµα διαμόρφωσης της τιμής των εκδρομέων µέχρι 10 ημέρες προ της αναχωρήσεως λόγω συναλλαγματικών διαφορών δραστικής ανατιμήσεως τιµών ξενοδοχείων, αεροπορικών ή σιδ/κων ναύλων. Στην περίπτωση ανατιμήσεως µέχρι 10% δε δικαιολογείται ακύρωση συµµετοχής χωρίς παρακράτηση ακυρωτικών. Επίσης το γραφείο διατηρεί το δικαίωµα ακυρώσεως προ 1 εβδοµάδας, τουλάχιστον, οποιασδήποτε εκδροµής, λόγω µικρής συµµετοχής ή σκοπιµότητας χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως εκτός βέβαια από την επιστροφή των χρηµάτων που καταβλήθηκαν. Οι εκδρομείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προαιρετικές δυνατότητες των προγραμμάτων (επισκέψεις, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, διασκεδάσεις, κ.λ.π.) δεν εισπράττονται ποτέ για λογαριασμό του γραφείου που αναλαμβάνει την εκδρομή, αλλά μόνο για λογαριασμό των ανθρώπων που είναι επιφορτισμένοι για την εκτέλεση τους (Έλληνες ή ξένοι συνεργάτες/αντιπρόσωποι). Η εκφράση «δια µέσω» δε σηµαίνει υποχρεωτικά ΣΤΑΣΗ ή ΔΙΕΛΕΥΣΗ στις πόλεις που αναφέρεται. Ορισµένες φορές είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί πλοίο διαφορετικό από αυτό που αναφέρεται στο πρόγραµµα (H/SPEED ή ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ) ή ακόµη η προσέγγιση να γίνει σε διαφορετικό λιµάνι (ΜΠΑΡΙ ή ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ και ΑΓΚΩΝΑ ή ΒΕΝΕΤΙΑ) µε αποτέλεσµα να µειώνεται ή να αυξάνεται η διάρκεια της εκδροµής ανάλογα µε τις διανυκτερεύσεις εν πλω. Οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν καµία αλλαγή στην τιµή της εκδροµής. Αλλαγή της τιµής γίνεται µόνο όταν αυξάνονται ή µειώνονται οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συµµετοχής αρχίζουν από τη µέρα κυκλοφορίας του προγράµµατος µέχρι 21 ηµέρες προ της ηµεροµηνίας αναχωρήσεως κάθε εκδροµής ή συµπληρώσεως του προβλεπόµενου αριθµού. Όταν υπάρχει διαθεσιµότητα θέσεων παρατείνεται η αναφεροµένη προθεσµία δηλώσεως συµµετοχής. Για την κράτηση θέσεων προκαταβάλλεται το 1/3 της αξίας της εκδροµής του υπόλοιπου καταβαλλομένου το αργότερα 8 ηµέρες προ της ηµεροµηνίας αναχώρησης. Οι θέσεις στα πούλµαν ΑΛΛΑΖΟΥΝ υποχρεωτικά ανάλογα µε τη διάρκεια και τα χιλιόµετρα της κάθε εκδροµής, εξαιρουμένων των εκδρομών στην Ελλάδα, όπου οι θέσεις παραμένουν σταθερές και κατανέμονται με σειρά προτεραιότητος εγγραφής στην κάθε εκδρομή με προκαταβολή.

5. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ακύρωση συµµετοχής υπόκειται σε παρακράτηση ποσού ανάλογα µε το χρόνο της ακυρώσεως των υποχρεώσεων που ανέλαβε το γραφείο και των εξόδων που δημιουργηθήκαν στο στάδιο της προετοιµασίας. Ειδικότερα: α) Ακύρωση συµµετοχής µεχρι 21 ηµέρες πριν την αναχώρηση συνεπάγεται επιστροφή της προκαταβολής -10 € το άτοµο, ως έξοδα οργάνωσης β) για ακύρωση από 20-10 ημέρες, ηµέρες προ της αναχώρησης, παρακράτηση ακυρωτικών 15% της αξίας της εκδροµής και γ) από 9 ηµέρες µέχρι την ηµέρα της αναχωρήσεως παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδροµής.

6. ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:

Οι ενδείξεις των χρησιµοποιούµενων ξενοδοχείων που αναφέρονται στα προγράµµατα είναι σύµφωνα µε την κατάταξη των Τοπικών Οργανισµών Τουρισµού και αφορούν δίκλινα δωµάτια. Επειδή όµως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή είναι λογικό να διαφέρουν µεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σε ορισµένες χώρες όπου η τουριστική υποδοµή είναι µέτρια, τα ξενοδοχεία προσφέρουν και ανάλογες ανέσεις. Η εξασφάλιση δωµατίου σε µεµονωµένους εκδροµείς εξαρτάται από την εξεύρεση άλλου ατόµου του ιδίου φύλου το οποίο θα αποδεχθεί την κοινή διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της εκδροµής, αλλιώς ο εκδροµέας υποχρεούται να διαµένει σε µονόκλινο αφού καταβάλει την ανάλογη διαφορά που αναφέρεται στον τιµοκατάταλογο. Το τρίκλινο δωµάτιο σχηµατίζεται µε την προσθήκη κρεβατιού σε κάποια από τα δίκλινα δωµάτια και δε διαφέρει η κατά άτοµο τιµή από αυτή του δίκλινου. Σε ορισµένες περιπτώσεις όταν υπάρχουν τοπικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, οι διανυκτερεύσεις είναι δυνατόν να γίνονται και εκτός των πόλεων. Καθώς επίσης είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράµµατος αντίστροφα. Τα ονόµατα των ξενοδοχείων διαµονής για κάθε εκδροµή το γραφείο είναι υποχρεωµένο να τα γνωρίζει στους εκδροµείς δυο ηµέρες προ της αναχωρήσεως.

7. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ:

Όλοι οι άνω των 2 ετών εκδοµείς δικαιούνται δωρεάν µεταφορά βαλίτσας 20 κιλών καθώς και µια µικρού µεγέθους χειραποσκευή. Οι αποσκευές ταξιδεύουν με ευθύνη και επίβλεψη των εκδρομέων και ο οργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, που δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του οργανωτή.

8. ΠΑΡΟΧΕΣ:

Οι τιµές των εκδροµών του προγράµµατος, καθώς και οι ηµεροµηνίες αναχώρησης που αναγράφονται στον ένθετο κατάλογο και περιλαµβάνουν µόνο τις παροχές που αναφέρονται στο τέλος του κειµένου κάθε διαδροµής. Στις αναγραφόµενες στον ένθετο κατάλογο τιµές, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των γενικών όρων, δεν περιλαµβάνονται σε καµία περίπτωση 1) Βίζες 2) Ποτά στην Ελλάδα και το εξωτερικό 3) Φαγητά, ποτά στα πλοία, F/B. 4) Τα εισιτήρια πλοιαρίων – βαπορέτων για µικρές µετακινήσεις σε µικρούς κόλπους πόλεις (π.χ. ΒΕΝΕΤΙΑ). 5) Αχθοφορικά φιλοδωρήµατα. 6) Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους µουσεία, σπήλαια, πάρκα. 7) Φόροι καταλυμάτων, δημοτικοί φόροι ή φόροι περιβάλλοντος και αεροδρομίων και φόροι εισόδων πόλεων. 8) Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στις παροχές του προγράµµατος και στη στήλη “ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ”.

9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ:

Κάθε εκδροµέας µπορεί να έχει το συνάλλαγµα που από το νόµο δικαιούται.

10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

Η υποχρεωτική ασφάλιση των εκδροµέων καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία (Π.Δ. 339/1996 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 90/314/Ε.Ο.Κ. και Π.Δ. 7/2018 Α’ 12 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2015/2302 Ε.Ε.)  με τα προβλεπόμενα κατώτατα όρια ασφάλισης. Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, για προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια είναι δυνατή εφ’ όσον ζητηθεί από τους ταξιδιώτες µε επιβάρυνση ανάλογη των καλύψεων που θα ζητηθούν.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΟΥ. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.